Aval - konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har den 2 juli 2015 träffat följande nya avtal:
• Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal,
• Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar, och
• Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.

Avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal är ett nytt avtal som ersätter 1969 års avtal om konkurrensklausuler i tjänsteavtal. Avtalet innehåller bl.a. bestämmelser om ett vidare tillämpningsområde, personkretsen inom företaget som kan bli föremål för en konkurrensklausul, bindningstid, kompensationsbestämmelser samt normerat skadestånd vid brott mot klausulen.

Avtalet om rätten till arbetstagares uppfinningar innehåller vissa ändringar av 1994 års avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar. Ändringarna innebär bl.a. att bestämmelserna om skälig ersättning blir tvingande samt att schablonersättningarna höjs.

Avtalet om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinningar- och konkurrensklausulstvister är helt nytt. I avtalet regleras i huvudsak följande: inledning av skiljeförfarande, skiljenämndens sammansättning, förfarandet inför skiljenämnden, bevisning, skiljedomar och beslut samt kostnaderna för skiljeförfarandet.

De tre avtalen ska antas av förbunden å ömse sidor, vilket vi räknar med sker under hösten 2015. Avtalen träder därefter i kraft den 1 december 2015. Avtalen innehåller övergångsbestämmelser om när det nya respektive det gamla avtalen ska tillämpas i en tvist. Utförligare information kommer att ges när avtalen är antagna på förbundsnivå.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se