Aktuellt inom arbetsmiljö

På den här sidan finns aktuell information på arbetsmiljöområdet under 2015. Det krävs dock medlemsinloggning för att komma åt eventuella dokument i högermarginalen.

Ny nationell arbetsmiljöstrategi
Måndagen den 1 februari presenterade regeringen en nationell arbetsmiljöstrategi för 2016-2020.
De fyra huvudområdena är: Nollvision för dödsolyckor, Hållbart arbetsliv, Psykosocial arbetsmiljö samt Vägledning om gränslöst arbetsliv.

Nedan följer ett axplock av de punkter som man bör känna till:

Nytt dialogforum för arbetsmiljö
• En bättre kontinuerlig dialog med arbetsmarknadens parter inom ramen för strategin.
• Arbetsmarknadsdepartementet står värd, Arbetsmiljöverket och parterna deltar.
• En fråga som strategin identifierar som lämpad för dialogforumet är arbetet mot kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen.

Psykosocial arbetsmiljö - Uppdrag till Arbetsmiljöverket:
• Förstärkt tillsyn och genomförande av kommunikationsinsatser beträffande arbetstid
Bakgrund: Arbetstidens omfattning och förläggning kan inte bara leda till psykisk ohälsa. Övertid och skiftarbete kan också ge ökad risk för stroke och hjärt-kärlsjukdomar.
Uppdraget: Att genomföra utökad tillsyn av arbetstid och arbetstidsrelaterad arbets-miljöproblematik samt särskilda informations-insatser med inriktning på arbetstid och psykosocial arbetsmiljö i samband med ikraftträdandet av ny AFS
.

Utredning: Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv
• Se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter och i denna del utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Vägledning om gränslöst arbetsliv
Bakgrund: inom delar av arbetsmarknaden suddas gränsen mellan arbetsliv och privatliv ut. Sverige är det land inom EU som har störst andel arbetstagare med möjlighet att använda flexibla arbetstider.
Uppdraget: att i samråd med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv.

Hela presentationen finns här
 

Ny föreskrift om psykosocial arbetsmiljö
Under lång tid har Arbetsmiljöverket velat införa regler på det psykosociala området istället för de allmänna råd som publicerades 1980. Efter ett flertal försök har de nu tagit beslut om en förskrift som de har valt att benämna ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4).
Syftet med den nya föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala faktorer. Reglerna ställer krav på förebyggande arbete med bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.
Den nya föreskriften träder i kraft den 31 mars 2016 och i samband med det kommer Arbetsmiljöverket att ge ut en vägledning. (www.av.se).
Ladda ner den nya föreskriften på Arbetsmiljöverkets webbplats
Läs om den nya föreskriften i våra medlemscirkulär

Söker du balans i livet? Läs Balansguiden!
När är du som bäst? Balansguiden – en kostnadsfri guide från Prevent - hjälper dig att hitta balansen i livet med jobbet, och  kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.
Du hittar den på Prevents webbplats

Prevent har tagit fram ett verktyg för introduktion på arbetsplatsen - Introduktionsguiden, som ger stöd vid utformning av introduktionsprogram. 
Se mer på http://www.prevent.se/introduktionsguiden/

Arbetsmiljöstöd via AV:s webb
På Arbetsmiljöverkets webbplats lanseras i veckan ett startpaket bestående av mallar för arbetsmiljöarbetet. Mallarna kan laddas ned och anpassas till den egna arbetsplatsen. De är ett stöd i att strukturera och organisera arbetsmiljöarbetet. Det finns även ett exempel på ett företag att hämta idéer ifrån.
Arbetsmiljöverket publicerar också en fördjupande vägledning och en kortare broschyr om hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se