Vägledningsdokument

TMF erbjuder vägledning för hur företaget kan förbereda sig för granskning på bästa sätt. Det gäller områden som kemikalier och hygieniska gränsvärden men även även CNC-maskiner i trä.

Nya föreskrifter på kemikalie-området

Den 1 juli 2012 trädde två mycket breda, nya föreskrifter på kemikalieområdet i kraft. Det är Kemiska arbetsmiljörisker och Hygieniska gränsvärden. Med anledning av det finns nu två uppdaterade TMF-vägledningar kring de nya bestämmelserna - de är dock bara synliga (och nedladdningsbara) vid inloggning. Det finns även en vägledning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

De nya föreskrifterna, AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker och AFS 2011:18 - Hygieniska gränsvärden, är föreskrifter för allt arbete med och hantering av kemikalier och bör finnas på de flesta arbetsplatser.
Föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för kemiska risker med skyldighet att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar. Den ersätter AFS 2000:4.
Ett hygieniskt gränsvärde är den högsta halt av en luftförorening som är tillåten i inandningsluften. I arbetslivet finns gränsvärden för 400 olika ämnen. Luftföroreningarna ska mätas på särskilda sätt och den som gör mätningar ska ha rätt utbildning. Den ersätter den gamla föreskriften AFS 2005:17.

Vägledning för CNC-maskiner

Sedan den 18 december 2009 gäller nya krav på utkastskydd till CNC-maskiner för trä. De nya kraven gäller i hela Europa och innebär att samtliga CNC-maskiner - oavsett ålder - ska förses med utkastskydd som minst motsvarar den nya standarden SS-EN 848-3:2007 + A2:2009 (Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Fräsmaskiner – Del 3: Numeriskt styrda borrmaskiner och överfräsmaskiner).

  • Det finns en bra, nedladdningsbar TMF-vägledning för CNC-maskiner. För att komma åt den (via spalten till höger) krävs dock medlemsinloggning.
  • Den finns även ett öppet dokument - krav på CNC-maskiner (Mai Isaksson). Gäller framförallt säkerhetskrav.

Kontakt

Martina Hallgren, 08 - 762 72 02

Dokument

TMF Vägledning hygieniska gränsvärden.pdf
TMF Vägledning kemiska arbetsmiljörisker.pdf
Vägledning CNC-maskiner (trä).pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se