Industrirådets rapport inför Avtal 2016

Industrirådet (tidigare Industrikommittén) består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Deras uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och de gör även ekonomiska bedömningar - nu senast inför Avtal 2016.

Svensk ekonomi befinner sig i en återhämtning, men trots relativt god tillväxt är inflationen och inflationsförväntningarna låga och Riksbanken har svårt att nå inflationsmålet på 2 procent. Det är några slutsatser som Industrins Ekonmiska Råd (IER) kommer fram till i sin rapport ”Inför 2016 års avtalsrörelse.”

Läs mer om IER-rapporten inför Avtal 2016 till höger.

FAKTA: Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersätter det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Det nya Industriavtalet, som undertecknades den 21 juni, förstärker och breddar parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det förstärker också industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna.

Industrins Ekonomiska Råd (IER) är en rådgivande grupp bestående av fyra ekonomer som är oberoende av parterna. IER ska kunna lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrirådet och de opartiska ordförandena.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se