Yrkesintroduktion

Trä- och Möbelföretagen, TMF, har ingått avtal med GS-facket om yrkesintroduktion. Yrkesintroduktionsavtalet kom till för att underlätta för arbetslösa ungdomar att komma i kontakt med arbetslivet och för att säkra företagens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov.

Avtalet skapar möjligheter till lokala överenskommelser om anställning av ungdomar där ordinarie arbete förenas med handlednings- och utbildningsinsatser.

Arbetsgivare som ingår yrkesintroduktionsavtal kan ansöka hos arbetsförmedling om särskilt stöd för detta. Stödet består av lönesubvention, motsvarande ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen) och ett handledarstöd om 2 500 kronor per månad och anställd. Stödet utgår som längst under 12 månader. Mer information om stödet och hur man gör för att ansöka finns på Arbetsförmedlingens webbplats, www.arbetsformedlingen.se.

Tillämpningsområde
- Yrkesintroduktionsanställningar riktar sig till ungdomar som vid anställningstillfället ännu inte fyllt 25 år och som saknar relevant yrkeserfarenhet.
- Yrkesintroduktionsanställningar kan komma i fråga för ungdomar som genomgått industriinriktad yrkesutbildning på gymnasienivå inom Teknikcollege, gymnasieskola eller liknande. Det kan även komma ifråga för ungdomar som av olika skäl saknar gymnasieutbildning vid motsvarande utbild¬ningar, eller som genomgått annan typ av gymnasial utbildning.

Lön
- Under anställningen tillämpas tim- eller månadslön.
- Lönen utgör 75 procent av lägsta lönen för kategorin ”Övrig arbetare som fyllt 18 år” enligt Träindustriavtalet § 1 Mom. 2 kategori 3, 1:a.
- För yrkesarbetare som slutfört yrkesutbildning med inriktning mot träindustri utgöres lönen av 75 procent av lägsta lönen för kategorin ”yrkesarbetare med 3:e året i branschen”.

Frågor
Om du har frågor kring avtalen är du välkommen att kontakta våra rådgivare.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se