Industrirådets rapport inför Avtal 2013

Industrirådet (tidigare Industrikommittén) består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Deras uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och de gör även ekonomiska bedömningar - nu senast inför Avtal 2013.

Sammantaget har de globala tillväxtutsikterna justerats ned sedan IER-rapporten i juni. Utsikterna för den svenska ekonomin är oroande och det gäller inte minst industrin där olika data pekar på försvagad efterfrågan, samtidigt som ett antal stora varsel indikerar att många företag minskar sina personalstyrkor.

Läs mer om IER-rapporten inför Avtal 2013.

FAKTA: Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersätter det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Det nya Industriavtalet, som undertecknades den 21 juni, förstärker och breddar parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det förstärker också industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se