Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Dörrar

Svensk dörrindustri omsätter drygt 2 miljarder kronor och har cirka 1 750 anställda. Merparten av företagen är medlemmar i TMF och vår dörrgrupp. Totalt handlar det om cirka 40 företag som tillverkar inner-, ytter- och institutionsdörrar. 

TMF_Dorrar_60Dörrgruppen

Dörrgruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar inner-, ytter- och institutionsdörrar.
TMF:s dörrgrupp träffas två gånger per år då aktuella pågående projekt och aktiviteter rapporteras och diskuteras. I samband med dessa möten görs studiebesök och föredragshållare om aktuella och intressanta frågor bjuds in.
Verkställande utskott - Arbetet leds av ett verkställande utskott (DVU), utsett av medlemmarna på Dörrgruppens årsmöte. En valberedning ansvarar för val av DVU och dess ordförande. DVU håller möten mellan Dörrgruppens möten vid behov. Ordförande i DVU utses vid kommande möte.
För aktuell sammansättning – gå till följande sida.

Marknad & Statistik
TMF arbetar med omvärldsbevakning och tar kontinuerligt fram flera olika typer av statistik samt prognoser. Dörrstatistik tas in bland medlemmarna och några icke medlemsföretag varje kvartal och rapporteras ut i gruppen. Vidare rapporteras statistik över igångsatta och färdigställda lägenheter(flerfamiljshus och småhus), utveckling inom bygghandeln mm vid d örrgruppens möten.
Internationellt - TMF är medlem i EuroWindoor som är en europeisk samarbetsorganisation för dörrar och fönster.

Näringspolitik
Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor drivs även massmedialt. En annan plattform är Almedalsveckan i Visby. Såväl nybyggnation som ROT av ”Miljonprogrammet” står överst på prioriteringslistan.

Teknik & Forskning
En viktig del för TMF och gruppen är att bevaka och svara på remisser från olika myndigheter eller andra. Exempel på detta är Boverkets byggregler (BBR) och AMA Hus (Byggtjänst). För närvarande följs olika miljömärkningar upp och TMF medlemsföretag kommer att finnas i arbetsgrupp för nya Byggvarudeklarationer (BVD) genom Byggmaterialindustrierna där TMF är medlem.
Inom dörr respektive fönstergruppen finns en teknisk kommitté som står bakom SFDK (Svensk Fönster och Dörrkontroll) som utfärdar SFDK godkännande för ytterdörrar och fönster (sfdk.se).
Standardisering följs genom medlemskap i SIS och TK 179, svensk spegelkommitté för den europeiska TC 33 för dörrar och fönster. Detta arbete i Europa bevakas också genom FEMIB.

-------------------------
 

EXKLUSIVT MEDLEMSMATERIAL
Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom dörrgruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

MEDLEMSSÖK
Genom att välja "dörrar" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s fönstergrupp.
 


Kontakt

Martina Hallgren, 08 - 762 72 02

Dokument

Fönsterberäkningar 201304.pdf
PM manuell hantering Dörr.pdf
Risker vid manuell hantering.pdf
Sprickor i glas 201404.pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se