Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Trappor

Svensk trätrappsindustri omsätter cirka 300 miljoner kronor och har cirka 250 anställda. Merparten av företagen är medlemmar i TMF och dess trappgrupp. Totalt handlar det om cirka 30 företag som tillverkar trätrappor.

TMF_Trappor_60Trappgruppen

Trappgruppen inom TMF omfattar drygt 20-talet företag som tillverkar trätrappor där, till exempel, stål och glas kan vara ingående komponenter. TMF:s trappgrupp träffas två gånger per år då aktuella pågående projekt och aktiviteter rapporteras och diskuteras. I samband med dessa möten görs studiebesök och föredragshållare om aktuella och intressanta frågor bjuds in.
Utöver två gruppmöten per år kan speciella tema- eller utbildningsdagar arrangeras, inte sällan i samarbete med andra branschgrupper.
Verkställande utskott - Arbetet leds av ett verkställande utskott (TVU), utsett av medlemmarna på Trappgruppens årsmöte. En valberedning ansvarar för val av TVU och dess ordförande. TVU håller möten mellan Trappgruppens möten vid behov.
För aktuell sammansättning - gå till följande sida.

Marknad & Statistik
TMF arbetar med omvärldsbevakning och tar kontinuerligt fram flera olika typer av statistik samt prognoser. Trappstatistik tas in från medlemsföretagen varje kvartal och totalen rapporteras ut i gruppen. Vidare rapporteras statistik över igångsatta och färdigställda lägenheter(flerfamiljshus och småhus), utveckling inom bygghandeln mm vid Trappgruppens möten.

Näringspolitik
Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor drivs även massmedialt. En annan plattform är Almedalsveckan i Visby. Såväl nybyggnation och ROT av ”Miljonprogrammet” står överst på prioriteringslistan.

Teknik & Forskning
En viktig del för TMF och gruppen är att bevaka och svara på remisser från olika myndigheter eller andra. Exempel på detta är Boverkets byggregler (BBR) och AMA Hus (Byggtjänst). För närvarande följs olika miljömärkningar upp och TMF medlemsföretag kommer att finnas i arbetsgrupp för nya Byggvarudeklarationer (BVD) genom Byggmaterialindustrierna där TMF är medlem.
Standardisering följs genom medlemskap i SIS och TK 182, svensk spegelkommitté för den europeiska TC som arbetar med trappsstandardisering. För närvarande är den viktigaste frågan om en harmoniserad standard skall tas fram så att CE-märkning följer om några år.

-------------------------

MEDLEMSSKAP/EXKLUSIVT MEDLEMSMATERIAL
Via medlemsinloggning (i övre högra hörnet) kommer du åt exklusivt medlemsmaterial inom trappgruppen.
Genom att välja "trappor" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s trappgrupp.


Kontakt

Martina Hallgren, 08 - 762 72 02

Dokument

Finsk trappguide 2014.pdf
Norsk trappemanual feb 2014.pdf
Presentation normer trappor SP 2013, BBR AMA.pdf
Östman - Fire protection ability of wood-based panels (rapport).pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se