EU:s Timmerförordning (EU), nr 995/2010

För att åtgärda problemet med inflöde till EU av timmer/trävaror från olaglig avverkning har Europaparlamentet och rådet antagit timmerförordningen. Timmerförordningen fastställer skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut denna typ av varor på EU:s marknad samt skyldigheter för handlare.

Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013 och från det datumet blir det olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad.

TMF har tagit fram en sammanfattande LATHUND där grunderna i timmerförordningen gås igenom jämte en beskrivning av olika begrepp och definitioner.  Dessutom finns själva förordningen samt Skogsstyrelsens kompletterande kommentarer för den svenska tillämpning tillgängliga för nedladdning.

OBS! Notera dock att dokumenten endast är tillgängliga för nedladdning via medlemsinloggning.

TMF följer det vidare arbetet med implementering av timmerförordningen och bevakar vilka konsekvenser det får för svensk trä- och möbelindustri.

Övervakningsorganisationer
EU-kommissionen har - från september 2013 - utsett de två första övervakningsorganisationerna för timmerförordningen;


För mer info, se http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm


Dokument

TMF Timmerförordningen lathund.pdf
EU-förordning 995 2010.pdf
EU-kommissionen - info_sv.pdf
Skogsstyrelsen 02 2012.pdf
Importör - Skogsstyrelsen.pdf
Köpare - Skogsstyrelsen.pdf
Skogsägare - Skogsstyrelsen.pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se