LOU - Lagen om offentlig upphandling

Varje år köps möbler i Sverige till ett värde av omkring 28 miljarder kronor. Den goda affären bör vara det självklara målet för den offentliga upphandlingen, men den hindras idag av problem och ett växande missnöje. Rangordningsmodellen, som infördes år 2008, har medfört att konkurrensen satts ur spel vid offentlig upphandling av möbler.

Rangordningsprincipen har på grund av ett uttalande i de svenska förarbetena till LOU kommit att användas som en huvudregel vid svenska ramavtalsupphandlingar. Rangordningsprincipen är dock varken nödvändig eller lämplig som avropsmodell i ramavtal. I och med genomförandet av de nya EU-reglerna finns en öppning för Socialdepartementet att komma tillrätta med problemen som kan hänföras till rangordningsprincipen.

Rangordningsprincipen bör ersättas av en mer konkurrensfrämjande modell och Trä- och Möbelföretagen vill understryka vikten av en skrivning i den kommande utredningen, och den efterföljande propositionen, som medför att avroparen ges möjlighet att välja mellan samtliga ramavtalsupphandlade aktörer utifrån behovet i det enskilda fallet.Införandet av EU:s nya upphandlingsdirektiv innebär en möjlighet för lagstiftaren att se över de svenska upphandlingsreglerna och komma tillrätta med problemen.
Hur kan politiken tillvarata dessa möjligheter på bäst sätt? Och hur skulle det kunna gynna samhället i stort?

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se