TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

TMF:s näringspolitiska arbete

Politiska beslut kring frågor som boende, byggande, energi- och miljökrav, upphandling samt andra regulatoriska frågor, påverkar våra medlemsföretags villkor.
TMF är en självklar aktör i förhållande till den politiska omvärlden och för en kontinuerlig dialog med regering, riksdag, myndigheter samt opinionsbildare.

TMF bedriver ett näringspolitiskt arbete i syfte att:
• Hålla oss informerade om vad som sker politiskt och regulatoriskt i frågor relevanta för TMF:s verksamhet
• Informera våra målgrupper i frågor som rör TMF:s verksamhet
• Påverka de politiska och regulatoriska förutsättningarna som TMF verkar inom
• Skapa och upprätthålla relationer med för TMF betydelsefulla beslutsfattare och opinionsbildare

De primära målgrupperna för TMF:s näringspolitiska arbete är:
• Beslutsfattare som politiker inom riksdagen, regeringen, Regeringskansliet, kommuner och landsting
• Myndigheter
• Opinionsbildare inom intresseorganisationer, forskning och akademi
• Andra branschorganisationer och deras medlemmar

TMF har två huvudinriktningar för det näringspolitiska arbetet:

1. ”Att bidra till ökat bostadsbyggande och ökad renovering”
En långsiktig målsättning för TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ökat nybyggande av flerbostadshus och småhus, liksom ökad renovering av bostäder. Trä som materialval är viktigt för TMF:s medlemmar, men det är underordnat det övergripande intresset. 

Se vidare under delområdena i vänstermenyn:
- Ökat bostadsbyggande
- Ökad renovering

2. ”Att skapa goda konkurrensförutsättningar för svensk möbel- och inredningsindustri”
TMF ska proaktivt driva frågor för att stärka konkurrensförutsättningarna för svensk möbel-  och inredningsindustri. Detta innebär både att undanröja hinder och att peka på nya möjligheter.

Se vidare under delområdena i vänstermenyn:
- LOU – Lagen om offentlig upphandling
- Motverkande av produktkopiering

Ett annat viktigt näringspolitiskt område för TMF är kompetensförsörjning (se vänstermenyn).

Kontaktpersoner:
David Johnsson, vd, david.johnsson@tmf.se, tel. 08-762 72 67
Anne Rådestad, kommunikationschef, anne.radestad@tmf.se, tel. 08-762 72 04
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling; cecilia.ask.engstrom@tmf.se, tel. 08-762 72 06
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus; gustaf.edgren@tmf.se, tel. 08-762 72 76
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, henrik.smedmark@tmf.se, tel. 08-762 72 61


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se