Remissärenden - bygg/FoU

Här publiceras aktuella remissärenden som rör FoU (forskning och utveckling) samt bostads- och byggbranschen.

"Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader"
Boverket har efter ett omfattande förarbete kommit med ett förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Boverket har skickat rapporten till Miljö- och energidepartementet som i sin tur nu skickat ut den på remiss till och med den 31 augusti 2015.
Läs rapporten nedan
Stora delar av byggsektorn, inklusive TMF, har varit involverad i olika workshops och expertpaneler som ett underlag för Boverkets analys av vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. På de flesta områden följer Boverket det som framkommit i de olika grupperna utom energikraven för småhus. Vi är klart bekymrade över den analys Boverket gjort där de i stort kommit fram till att det är fullt tekniskt och ekonomiskt möjligt att bygga småhus som klarar 35 kWh/m2 år. Vi håller med om att det är möjligt för vissa hustyper såsom tvåplanshus med bergvärmepump men definitivt inte för ett enplanshus i vinkel med frånluftsvärmepump. Boverket har i sin analys utgått ifrån att det skall vara möjligt att fortsatt använda mycket effektiva frånluftsvärmepumpar. TMF har tagit hjälp av SP Energiteknik för att göra energiberäkningar och analys av ett antal olika exempel. Analysen visar helt klart att det inte går att komma ned till 35 kWh/m2 år med frånluftsvärmepump förutom för mycket kompakta hus med återhållen fönsterarea och betydligt förbättrat klimatskal. Kraven skall börja gälla från och med den 1 januari 2021 så man kan förmoda att viss teknikutveckling kommer att ske. Här finns det en möjlighet med solenergilösningar som man eventuellt kan tillgodoräkna i energiberäkningarna.
Det är nu viktigt att så många företag som möjligt svarar på remissen. TMF:s utkast till remissvar finns att läsa nedan och det är fritt fram att klippa texter ur detta för att skapa ett eget remissvar.

2015 BV Rapport NNE-krav
2015 BV Rapport NNE-krav
201508 TMFs förslag på remissvar NNE-rapport
201508 TMFs förslag på remissvar NNE-rapport
201508 TMFs förslag på remissvar NNE-rapport Trähusinriktn
201508 TMFs förslag på remissvar NNE-rapport Trähusinriktn

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se