Teknik & Forskning

Byggindustrin påverkas av tekniska krav som ställs av Boverket och här har trähusindustrin också mycket gemensamt med byggmaterialtillverkarna. TMF har flera olika forum och verktyg för att arbeta med tekniska frågor.

Teknikergruppen
Trähusgruppens teknikergrupp träffas ca fem gånger om året för att lämna synpunkter tolkningar av Boverkets regler och andra viktiga tekniska angelägenheter som framtagandet av ett energiberäkningsprogram för branschen. TMF arrangerar årligen en välbesökt produktdag tillsammans med SP för att belysa aktuella tekniska frågor inom industrin.

Logga in för att ta del av protokoll och annat medlemsexklusivt material.

-------


AKTUELLT OM TEKNIK & FOU
 

Tävling efterfrågar energiteknik för framtidens småhus
WSP projektleder en ny teknikupphandling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus. Uppdragsgivare är en beställargrupp bestående av småhustillverkare och branschorganisationen Trä- och möbelföretagen TMF, samt Energimyndigheten.
Läs mer

Täta hus
Försäkringsbolaget Gar-Bo har sammanställt en rapport om varför och hur vi ska bygga lufttäta hus. Rapporten ger riktvärden och förklarar fördelar och risker med skadeexempel och förslag på goda lösningar.
Rapporten kan laddas ner här

NNE och Byggnadens Energianvändning vid Normalt brukande, BEN
Arbetet med att utarbeta den svenska tillämpningen av NNE har dragit ut på tiden eftersom Boverket fortfarande saknar riktlinjer från regeringen. Det pågår ett arbete mellan berörda departement som dock ännu ej är avslutat varför vi får vänta minst ett halvår innan Boverket skickar ut de nya föreskrifterna för NNE i BBR kapitel 9 på remiss.
Boverket har med mycket kort varsel dragit igång ett arbete med en helt ny föreskrift om regler för verifiering och normalisering av byggnadens energianvändning. Anledningen till detta är att EU har anmärkt på att Sverige ej följer energiprestandadirektivet avseende normalisering till normalt brukande i föreskrivande text. I dagsläget är det endast ett allmänt råd vilket ej är tillräckligt enligt EU. Det ska vara entydigt hur normalt brukande avseende varmvattenanvändning och hushållsel ska beaktas vid verifiering av en byggnads energianvändning. Boverket har därför utformat ett remissförslag till hur verifiering och normalisering skall ske.
Remissen kan läsas här
Remissvaret ska vara inskickat till Boverket senast 22 augusti och Boverket planerar att publicera den nya föreskriften i november 2016. Den nya föreskriften BEN medför att energikraven för ett färdigställt hus kan göras verifieras med beräkningar eller mätning som båda ska normaliseras till normalt brukande enligt föreslagen beskrivning i remissen.

 


Kontakt

Anders Rosenkilde, 08-762 72 28

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se