Auktorisation

TMF_aukt601. Auktorisation av säljare meddelas av TMFs kansli enligt de regler som fastställts och under överinseende av styrgruppen för trähusföretagen inom TMF.
Med säljare avses den person som anlitats av företag inom TMF för att sälja/infordra anbud på företagets produkter och tjänster (nedan benämnd säljaren) till enskild konsument.

2. Ansökan om auktorisation görs av det medlemsföretag, som anlitar säljaren. Därvid skall företaget:
• intyga att säljaren gjort sig känd för att arbeta seriöst och även i övrigt befinnes lämplig, samt i ansökan meddela om säljaren tidigare arbetat för annat medlemsföretag,
• förbinda sig ombesörja, att säljaren får erforderlig intern utbildning,
• förbinda sig meddela kansliet när säljaren lämnar företaget,
• förbinda sig att begära att auktorisationen skall återkallas när säljaren lämnar företaget eller om säljaren missköter sina uppgifter eller i övrigt arbetar oseriöst.

3. För auktorisation krävs att säljaren:
• har dokumenterade kunskaper, motsvarande minst godkänt prov efter TMF:s grundkurs för trähussäljare,
• har minst 3 månaders erfarenhet som trähussäljare,
• förbundit sig att följa de av styrgruppen antagna etiska reglerna för trähussäljare,
• förbundit sig att återlämna bevis om auktorisation när han/hon lämnar ansökande medlemsföretag eller när det Etiska Rådet/styrgruppen av annan anledning besluter återkalla auktorisationen.

4. Auktorisationen gäller säljaren endast i dennes egenskap av säljare av medlemsföretagets produkter till enskild konsument.

5. Etiska Rådet/styrgruppen kan återkalla auktorisationen
• när säljaren ej längre anlitas av medlemsföretaget,
• om säljaren ej följer de etiska reglerna inom TMF eller eljest åsidosätter sina förpliktelser som auktoriserad säljare.
Innan auktorisationen återkallas enligt punkt 2 i denna paragraf skall medlemsföretaget och säljaren beredas tillfälle att yttra sig. I lindrigare fall kan erinran eller varning utdelas.
På kansliet förvaras lista över av Rådet varnade säljare och återkallade auktorisationer. Namn på listan stryks två år efter Rådets beslut.

6. På kansliet och webbplatsen www.tmf.se finns förteckning över samtliga auktoriserade trähussäljare.

7.
Reglerna om auktorisation av trähussäljare kan ändras av styrgruppen för trähusföretagen inom TMF.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se