TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.
Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Trähus

Svensk trähusindustri producerar monteringsfärdiga trähus för totalt 10 miljarder kronor och har 5 000 anställda enligt SCB:s senaste siffror. Inom småhusindustrin dominerar den svenska trähusindustrin med en marknadsandel på 90 procent. I flerbostadssektorn har trähusindustrin en marknadsandel på ungefär 10 procent.

TMF_Trahus_60Trähusgruppen

Trähusgruppen inom TMF omfattar 80 företag som tillverkar små-, flerbostads, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.
Styrgrupp - Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. Läs mer.

• Marknad & Statistik
TMF arbetar med omvärldsbevakning och tar kontinuerligt fram flera olika typer av statistik samt prognoser. För närvarande handlar det om en månatlig marknadsrapport, Trähusbarometern, som publiceras fyra gånger per år, samt en byggprognos (för småhus). Under 2013 utökades statistiken med lägenheter i flerfamiljshus byggda med bärande träkonstruktion. Alla rapporter och publikationer finns tillgängliga under fliken "Statistik".
Medlemsföretagen i trähusgruppen har dessutom till gång till TMF Nyhetsbrev Trähus som är ett riktat nyhetsbrev med information som enbart berör trähus och bostadsfrågan, faktorer och nyheter som påverkar trähusbranschen.

• Näringspolitik
Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag, statliga verk, myndigheter och samarbeten med NGO´s (icke statliga organisationer) som helt eller till delar har samma intressen som TMF:s medlemmar. En del politiska frågor drivs även massmedialt.
Lobbyarbetets inriktning tas fram med hjälp av medlemsföretagen genom en årlig enkät, sedan fastställer styrgruppen prioritering av frågorna. Eftersom alla TMF:s medlemsföretag påverkas positivt av att det byggs mer är ökat bostadsbyggande en viktig central fråga inom TMF.

• Nätverk & Utbildning
TMF erbjuder medlemmarna i trähusgruppen flera olika utbildningar, såsom auktorisation av trähussäljare och certifiering av trähusbyggare.
Samtliga trähussäljare verksamma hos TMF:s medlemsföretag erbjuds att genomgå grundutbildning för auktorisation och därefter fortbildningar vartannat år för att upprätthålla auktorisationen. Utbildningen passar också för säljstödjande personal hos medlemsföretagen. Läs mer.

• Teknik & Forskning
Byggindustrin påverkas av tekniska krav som ställs av Boverket och här har trähusindustrin också mycket gemensamt med byggmaterialtillverkarna. TMF har olika forum och verktyg för att arbeta med tekniska frågor.
Det finns bl a en teknikergrupp som arbetar med gemensamma frågor och lämnar synpunkter på de tekniska beslut som kommer från kommunerna och Boverket. TMF har tillsammans med SP och teknikergruppen tagit fram TMF Energi, ett energiberäknings-program anpassat till Boverkets energikrav. Trähusgruppens teknikergrupp träffas cirka fem gånger om året.
TMF arrangerar årligen TMF Trähusdagar tillsammans med SP för att belysa aktuella tekniska frågor inom industrin.

-------------------------------

MEDLEMSSKAP/EXKLUSIVT MEDLEMSMATERIAL
Via medlemsinloggning (i övre högra hörnet) kommer du åt exklusivt medlemsmaterial inom trähusgruppen.
Genom att välja "trähus" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s trähusgrupp.


Kontakt

Gustaf Edgren, 08-762 72 76

Gustaf Edgren OB 3120150

Dokument

Trähusbranschen 2016 (för 2015).pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se