TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Rapporter

Här finns olika dokument och rapporter kring utbildning att ladda ner.

TMF:s Rekryteringsrapport 2014 - Rekryteringsbehovet inom trä- och möbelindustrin fram till september 2019
TMF har under lång tid följt rekryteringsbehovet inom vår industri. Jämfört med föregående undersökning ser vi att det förväntade rekryteringsbehovet ökar vilket sannolikt beror på att många företag upplever en ökad efterfrågan efter en lång period med låg och instabil efterfrågan på sina produkter.
När konjunkturen nu uppfattas som mer stabil av många företag innebär det att det behövs fler medarbetare för att möta efterfrågan. Efterfrågan på nya medarbetare till tjänstemannabefattningar har ökat markant jämfört med tidigare undersökningar. Det är framför allt teknisk kompetens på gymnasial och eftergymnasial nivå som efterfrågas. Detta är en utveckling som vi känner igen från andra delar av tillverkningsindustrin och ställer nya krav på samverkan med såväl gymnasium och yrkeshögskola som högskola.

Industrirådets syn på kompetensförsörjning 2014
Kompetensförsörjning är ett av fyra områden som Industrirådet anser viktiga att ta upp i en industristrategi för Sverige. De övriga är hållbar utveckling, forskning och innovation samt regelverk och marknadsförutsättningar.
Syftet med detta PM är att samla Industrirådets syn på hur kompetens bidrar till att utveckla industrin samt vad som behöver utvecklas i utbildningssystemet för att industrin ska kunna fortsätta att vara en motor för sysselsättning och tillväxt. PM:et är framtaget av Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se