Så kan industrin bidra till integrationsutmaningen

Annons-till-TMF3-440180


Sverige står inför utmaningen att säkra företagens kompetensförsörjning, såväl som att bli bättre på att se och ta tillvara på varje människas kompetens. Särskilt gäller frågan om matchning att kunna integrera fler grupper på arbetsmarknaden. Det handlar både om att säkra konkurrenskraften för svensk industri och att skapa ett samhälle med mindre utanförskap.

Industriföretagen är en central del av svensk ekonomi med en femtedel av alla privat anställda i landet. Industrin verkar i allt högre grad i en globalt konkurrensutsatt miljö, något som ständigt ställer högre krav på företagens effektivitet, innovationskraft och kompetensförsörjning.

Globaliseringen innebär även rörlighet och ökad internationalism. Fler människor söker sig till andra länder som arbetskraftsinvandrare, men flyktingströmmarna har ökat när fler tvingas fly konflikter. Det ställer krav på länder att ha en öppen arbetsmarknad, något Sverige inte lyckas med till fullo i dag. Vi har lägre arbetskraftsinvandring än många andra länder, och utrikesfödda som grupp har märkbart högre arbetslöshet.

I rapporten ”Industrins integrationserbjudande: Så kan industrin bidra till bättre integration”, presenteras industrins erbjudande för bättre integration. Industrin har ett ökat behov av arbetskraft de kommande åren. De jobb som erbjuds finns i hela landet vilket är viktigt för många små orter som har ett högt mottagande av nyanlända och behöver fler arbetstillfällen. Jobben är både högkvalificerade och instegsjobb. Slutligen så tar industrin redan i dag egna initiativ för exempelvis validering av nyanländas tidigare kompetens.

Det finns samtidigt utmaningar som möter industriföretagen i dag när de vill anställa fler. Om dessa utmaningar sågs över i en ny nationell strategi för matchning skulle det bidra positivt till integrationen. Arbetskraftskostnaden för svenska företag är bland Europas högsta, vilket innebär en konkurrensnackdel. Stela regelverk med bland annat turordningsreglerna gör företagen mindre benägna att anställa. Arbetsförmedlingen har en viktig roll i integrationen, men misslyckas i dag med stora delar av sitt uppdrag och behöver konkurrensutsättas. Eftersom språket är viktigt på svenska arbetsplatser behöver SFI granskas för hur väl de lyckas med sitt uppdrag i dag.

Varmt välkommen till vårt seminarium i Almedalen om industrins integrationserbjudande!

Läs mer om eventet här

Läs hela vår rapport


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se