Industrins integrationsuppmaning

TMF, Trä- och Möbelföretagen, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna och SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, följer upp 2015 års rapport och seminarium om industrins integrationserbjudande. Under Almedalsveckan i Visby, måndagen den 4 juli, talar vi om Industrins integrationsuppmaning, och presenterar en ny rapport.
Läs rapporten redan här idag.

Efter att Sverige under 2015 tagit emot 163 000 asylsökande flyktingar, och tiden för asylbesked i början på 2016 låg på 457 dagar, är det uppenbart att vi står inför en betydande integrationsutmaning. En utmaning som vi 2015 konstaterade att industriföretagen är särskilt väl lämpade att möta.

Utmaningen är mer omfattande än någonsin. Den svenska arbetsmarknaden är strukturerad så att den har få ingångsjobb, samtidigt som utbildningsgraden hos många flyktinggrupper är förhållandevis låg. Förändringar kommer krävas för att undvika strukturell arbetslöshet inom vissa grupper.

Till denna rapport har TMF, IKEM och SLA låtit djupintervjua tre av sina medlemsföretag som aktivt arbetar med integration. De delar med sig av sina erfarenheter av vad som fungerar, och vad som behöver reformeras för att integrationen på den svenska arbetsmarknaden ska fungera bättre.

De tillfrågade företagen pekar ut vikten av att motverka passivitet under asylprocessen och att påbörja arbetet med integrationen så fort som möjligt som en av de absolut viktigaste åtgärderna. Reglerna för arbetstillstånd under asylprövningen behöver bli enklare. Språkundervisningen behöver samordnas och ses över och tillåtas börja direkt under prövningstiden för att påskynda att den nyanlända lär sig svenska. Väl på plats på arbetsplatsen spelar möjligheter till stöd för handledning in då handledning pekas ut som en framgångsfaktor av företagen själva.

För att företag ska få möjlighet att arbeta med integration krävs att de har resurser som kommer genom tillväxt. Ett gott företagsklimat ökar behovet av att anställa och möjligheten att bidra med exempelvis praktikplatser och sommarjobb. Goda villkor för företagen möjliggör fler privata integrationsinitiativ.

Företagens villkor genom arbetsrättslagstiftning påverkar också integrationen. Höga ingångslöner gör att ingångsjobb rationaliseras bort. Möjligheten till deltidstjänster kan ge en väg in på arbetsmarknaden. Turordningsreglerna påverkar vilka grupper som löper störst risk att ställas utanför.

Många företag inom den svenska industrin har goda idéer och uppfattningar om vad som krävs för att integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras. I vår rapport uppmanar vi till att lyssna på dem och deras uppmaning.

Varmt välkommen till Industriområdet i Almedalen och vårt seminarium om Industrins integrationsuppmaning!

Läs rapporten här (webbformat)
Se mer info om seminariet här 

Läs mer om Industrin tar matchen

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se