"Bortse inte från individens ansvar"

TMF:s vd, David Johnsson, slår ett slag för den psykosociala mljön i senaste Trä & Möbelforum (3/2014), med just temat arbetsmiljö. Samtidigt vill han inte göra det hela till enbart en ledarspasfråga. "Arbetsgivaren ska se till att spelplanen och förutsättningarna är riktiga och att medarbetarna ges förutsättningar att verka inom dessa ramar. Kombinationen av arbetsgivarens och medarbetarnas engagemang och ansvar skapar framgång och ökad konkurrenskraft och ökar dessutom arbetsplatsens attraktionskraft."

"Av tradition har frågor om arbetsmiljö mest handlat om den fysiska miljön. Till exempel har det rört sig om farliga maskiner, roterande maskindelar, buller, kemikalier, halk- och fallrisker eller ljus. Den psykosociala miljön är dock minst lika viktig, kanske till och med viktigare i dag när den fysiska arbetsmiljön blir allt bättre. Vi ser det i statistiken med minskande arbetsolyckor och arbetssjukdomar, men också när det gäller hur trä- och möbelindustrin glädjande nog stadigt sjunker på listan över riskfyllda yrken.

En allt bättre fysisk arbetsmiljö ställer nya och andra krav på de psykiska och psykosociala frågorna. Gradvis ökar fokus på den psykosociala arbetsmiljön och inte minst ledarskapets och de organisatoriska
frågornas betydelse. Det kan bland annat handla om stress, konflikthantering, balans mellan individens förmåga och de krav som arbetsinnehållet ställer. Helt klart är att möjligheten att påverka sitt arbete är en avgörande fråga för trivsel på arbetsplatsen.

Ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljön ska inte underskattas, men man ska i sammanhanget heller inte bortse från medarbetarnas och individernas eget ansvar för utvecklingen av den egna arbetsmiljön. Även om ansvaret i rättslig mening alltid är arbetsgivarens påverkar självfallet medarbetarnas aktiviteter och agerande helheten.

Grundläggande för det psykosociala arbetsmiljöarbetet är en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra. Arbetsgivaren ska se till att spelplanen och förutsättningarna är riktiga och att medarbetarna ges förutsättningar att verka inom dessa ramar. Kombinationen av arbetsgivarens och medarbetarnas engagemang och ansvar skapar framgång och ökad konkurrenskraft och ökar dessutom arbetsplatsens attraktionskraft. Nya generationer ställer nya krav och den enskildes möjlighet till påverkan spelar stor roll när det gäller möjligheten att attrahera nya medarbetare.

Till sist hoppas jag att vi syns i Almedalen! TMF arrangerar tre viktiga seminarier och fortsätter driva våra näringspolitiska frågor på ett framgångsrikt sätt."

David Johnsson, vd TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se