"En bromskloss för skapandet av nya jobb"

Trä- och Möbelföretagens vd David Johnsson kommenterar regeringens budgetförslag.

"Regeringen finansierar huvudsakligen de nya investeringarna i budgeten med ett flertal höjda skatter. De riskerar att drabba sysselsättningen hårt i och med att de ökar kostnaderna för företagen som därmed får än svårare att anställa.

Något som däremot är bra och viktigt i budgeten är satsningen på Yrkeshögskola och Yrkesvux. Många unga kan därmed få en andra chans att skaffa sig gymnasial yrkeskompetens, något som arbetslivet idag har stort behov av. När det gäller Yrkeshögskolan tillför regeringen nya platser. Det är långt ifrån tillräckligt, men det är tydligt att man är beredd att satsa på den mest träffsäkra delen av vårt utbildningssystem, när det gäller att matcha tillgång med efterfrågan på svensk arbetsmarknad.

Men de omfattande skatteökningarna inom ett flertal områden är direkt kontraproduktiva och också märkliga förslag från en regering som har som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Att minska avdragsrätten när det gäller ROT är ett tydligt exempel. ROT-avdraget har dels inneburit att man legaliserat en sektor som tidigare hade ett stort inslag av svarta jobb, och dels möjliggjort för många, inte minst nyanlända svenskar, att skapa och bygga egna företag. Att minska ROT riskerar inte bara färre jobb i byggbranschen utan även i tillverkningsindustrin, eftersom efterfrågan på byggmaterial, till exempel fönster, dörrar och golv med mera kommer att minska. Vi får heller inte glömma att det riskerar att också slå hårt mot försäljningsledet, det vill säga byggvaruhandeln.

Att göra det dyrare för företagen att anställa och att transportera varor riskerar att skada industrins konkurrenskraft i ett läge där svenska företag redan har en högre kostnadsutveckling än flera av våra viktigaste konkurrentländer.

När det gäller den stora bostadsbristen som vi har i landet menar regeringen att man i sin budget storsatsar för att stimulera till ökat byggande. Och det är positivt att man nu har identifierat att bristen på byggbar mark är ett stort hinder för nybyggnation. Men satsningen som helhet är för liten för att vara meningsfull när man ser till den så stora bristen på efterfrågade bostäder som vi har idag."


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se