"Ge nybyggda villor amorteringsundantag"

Finansinspektionens förslag till amorteringskrav riskerar att slå lika hårt mot nybyggnationen av småhus och lägenheter som bolånetaket gjorde när det infördes. Om detta blir verklighet bör ett nybyggnationsundantag införas, skriver Claes Hansson, styrelseordförande TMF samt koncernchef Götenehus AB, och David Johnsson, vd på TMF, på DI Debatt.

Finansinspektionen, FI, presenterar inom kort detaljerna i sitt förslag till amorteringskrav. Förslaget kommer med största sannolikhet, om FI väljer att lyssna på sin egen utredning, innebära ett krav för privatpersoner med bostadslån att amortera ned dessa i två steg. I det första steget ska lånen amorteras ned med minst 2 procent av storleken på det ursprungliga bostadslånet tills det uppgår till 70 procent av bostadens inköpspris. Därefter ska tvångsamorteringen uppgå till 1 procent tills dess att lånet är nere på 50 procent av bostadens inköpspris.

Det är naturligtvis viktigt med sunda finanser och att hushållen har en långsiktigt hållbar privatekonomi. Det grundläggande problemet med dagens uppdrivna bostadspriser och lånekultur ligger dock på utbudssidan, det byggs helt enkelt för lite. Byggs det för lite stiger också priserna, vilket har drivit på skuldutvecklingen. Och den negativa räntan riskerar att ytterligare höja priserna på bostäder i tillväxtregioner.

De åtgärder som sätts in måste utgå från detta samband. Efter bolånetakets införande sjönk visserligen den totala upplåningen tillfälligt men samtidigt sjönk nybyggnationen av småhus och villor kraftigt. Vid nybyggnation tas all investering i huset vid samma tidpunkt. Köper man ett äldre hus kan det löpande renoveras och utbetalningarna kan delas upp. Bolånetaket innebar en minskad nyproduktion och förstärkte därmed snarare problemet på utbudssidan och den totala hushållsekonomiska situationen, än att det blev ett verktyg för lösning.

Lärdomen är att det är svårt att utforma generella regler på området. Det är bättre att låta individers betalningsförmåga styra. Redan i dag gör bankerna betydande kreditprövningar av sina bolånekunder. Bankerna kräver också i dag betydligt större amorteringar av sina bolånekunder jämfört med för några år sedan.

Om de generella amorteringskraven trots allt införs är det viktigt att misstaget från införandet av bolånetaket inte görs om. Finansinspektionen har öppnat för att införa olika typer av undantag och att ha en flexibilitet i systemet. Ett sådant undantag bör gälla för den som väljer att investera i en nyproducerad bostad. Ett nybyggnationsundantag skulle vara ett mycket viktigt smörjmedel för att se till att det totala bostadsbeståndet ökar samtidigt som man sänder en signal om en förstärkt amorteringskultur. Varför inte kombinera ett eventuellt amorteringskrav med en ny och bättre anpassad statlig kreditgaranti för nyproducerade bostäder? Bankernas kreditförluster på bolånekunder är i stort sett obefintliga. En ny statlig kreditgaranti som löper samtidigt som nybyggnationsundantaget är sannolikt både riskfri och nödvändig för att målet om ökad produktion av bostäder i landet ska förverkligas.

Vi vet dessutom genom undersökningar gjorda av bland annat Boverket att omkring sju av tio familjer föredrar att bo i ett småhus. Ska den önskan uppfyllas så behövs det byggas betydligt fler småhus än i dag. Låt inte amorteringskraven bli ytterligare en bromskloss för nybyggandet i Sverige.

Claes Hansson, koncernchef Götenehus Group, styrelseordförande i TMF
David Johnsson, vd, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se