Låt förnuftet styra

2010, ett nytt decennium med helt nya förutsättningar och utmaningar. Hela världen skakas av de förfärliga scenerna från Haiti, oron i Afghanistan och världsekonomin skälver fortfarande av den globala finanskrisen. Länder som Italien, Spanien, Grekland är konkursmässiga. Svenska industriikoner är på väg att raderas ut. Vi påminns bryskt att Sverige är en del av världen, en värld som vi är beroende av.
 
2010 är inte vilket nytt år som helst. Det är det första året av en mycket svårbedömd period som ligger framför oss. Ett år då vi ska förhandla om nya kollektivavtal. Ett år då vi ska välja ny regering. Ett år med ny ledning i EU. Det är många osäkra parametrar som vi ska ta hänsyn till och parera i våra val av planer och färdriktning. I de pågående avtalsförhandlingarna måste parterna vara förnuftiga, pragmatiska. Vi har inte råd att förlora i konkurrenskraft på grund av ideologiska låsningar. Förutsättningarna är goda att ta marknadsandelar de närmaste åren. Den moderna politik som lotsat Sverige genom krisen har resulterat i att vi står bättre rustade än många andra länder. De förutsättningar som gäller nu kräver just nytänkande, varför en återgång till gammal bidragspolitik vore fördärvlig.

Trä- och möbelindustrin har relativt större förädlingsvärde än många andra industrigrenar. Enligt SCB är förädlingsvärdet 30 procent, medan det inom fordonsindustrin är knappt 20 procent. Dessutom är merparten av komponenterna inom trä- och möbelindustrins produkter svensktillverkade. Det samlade förädlingsvärdet är därför ännu högre. Det är ekonomiskt lönsamt att utveckla industrin för att ytterligare stärka konkurrenskraften. Det kräver bland annat ökad automatisering kombinerat med traditionellt material- och hantverkskunnande. För att klara det behövs personal med delvis annan kompetens och industrin efterfrågar alltmer högutbildad personal. För att få ungdomar att satsa på den här industrin och för att kunna behålla dem vid uppsägningar på grund av arbetsbrist har TMF och GS-facket tecknat ett unikt avtal. Enligt det kan arbetsgivaren utan hinder av LAS tidsbegränsat
anställa lärlingar och elever under utbildning. Tvingas företaget säga upp personal på grund av arbetsbrist ska lärlingar och elever under utbildning anses utgöra en egen turordningskrets. Ett exempel på bra samverkan mellan arbetsgivare och fack. Företagen har lidit olika svårt under finanskrisen och förutsättningarna för en svängning varierar stort. Några har återhämtat sig bättre än andra, som ännu inte ser någon uppgång. Får förnuftet styra kommer vi att uppleva lokala uppgörelser i avtalsförhandlingarna och en företagarvänlig regering efter höstens riksdagsval. Då kommer färden
framåt att se säkrare ut. 
 
Leif G Gustafsson
Vd TMF 

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se