21 maj 2010

Vi ser ett stort kommande rekryteringsbehov. 7 300 nya medarbetare på fem år, varav 6 000 är nya tjänster, pekar på att det har vänt. 2 500 personer har anställts det senaste året.  Vår industri är inte längre i akut kris och många företag ser faktiskt ganska ljust på framtiden.

För mig som jobbar med just utbildningsfrågor och det framtida rekryteringsbehoven innebär detta en viss lättnad. Under krisen har en stor del av arbetet bestått i att motivera olika utbildningars fortlevnad. Nu kommer arbetet mer att handla om att attrahera ungdomar och vuxna att söka sig till vår industri och att se till att de utbildningar som finns utvecklas.

Samtidigt är det en ny situation på många sätt. Under ett antal år har de industriella utbildningarna tappat i attraktionskraft. Därtill har vi de minsta barnkullarna sedan 1930-talet samtidigt som en av de största generationerna går i pension.  Därför är vi många som konkurrerar om de unga. För många av dem är dessutom vår fantastiska industri ganska diffus.

Jag vet att vi kommer att lyckas, men det kräver att vi alla bidrar. TMF kan göra mycket, men i slutändan är det du som medlem som anställer. Du har också bäst kunskap om vilka egenskaper du söker och kan aktivt i samverkan med en skola när dig utforma en utbildning i världsklass.
En skolledare uttryckte det så här; ”Vad kan skolan göra för näringslivet? Inte så mycket. Vad kan näringslivet göra för skolan? Inte så mycket. Vad kan skola och näringsliv göra tillsammans? En väldig skillnad. ”

Självklart är det viktigt att hitta bra samarbete där båda parter förstår varandra. Det är lätt att klaga på att eleverna lär sig för lite, men om en utbildning inta kan attrahera de bästa eleverna blir den pedagogiska uppgiften skolan övermäktig. Det är också lätt att säga att eleverna lär sig fel saker, men vem är bäst lämpad att beskriva vad som är viktigt om inte du som företagare. Genom att engagera sig i skolan och i att visa upp våra företag för unga kan vi få mer motiverade elever och en bättre utbildning. Det vinner vi alla på. 

Därför är TMF engagerade i Teknikcollege. Teknikcollege bygger på tio kriterier, där den röda tråden är att skapa en kvalitetssäkrad utbildning där skola och näringsliv samarbetar för att skapa en utbildning i världsklass. Genom att sätta sig tillsammans och vara eniga om en ”kravspec”och därefter gå igenom hur man når dit, innebär mycket större möjligheter än att var och en för sig försöka gissa vad den andra tänker. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete där resultatet följs upp, avvikelser åtgärdas och ständiga förbättringar blir en självklar del i samarbetet kan vi möta framtiden med tillförsikt.

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se