30 augusti 2010

En ny upphandlingsuppomgång av de statliga ramavtalen för möbler är på gång. Denna upphandling kommer att skilja sig ifrån tidigare och de statliga ramavtalen för möbler måste nu anpassas till LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

I LOU finns det två principer för avrop enligt avtalet. I det nu gällande ramavtalet är frihetsgraden stor då det gäller avrop. Skillnaden kommer därför att bli dramatisk - i kommande avtal kan man endast upphandla enligt två principer; rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Rangordning innebär att den leverantör som blir nummer ett i en rangordning alltid måste tillfrågas först. Det är endast när den leverantören inte kan leverera som myndigheten har rätt att tillfråga nummer två i rangordningen osv. Med andra ord; den som rangordnas som nummer ett drar vinstlotten och får ”ensamrätt” på att leverera till alla statliga myndigheter under avtalsperioden.

Upphandling enligt förnyad konkurrensutsättning ger alla leverantörer som blivit godkända möjlighet att inkomma med nya priser och produkter. Denna modell leder dock till mycket administration för den upphandlande myndigheten, som måste skriva och hantera en ny upphandling. Alla leverantörer måste också lägga ner tid för att svara på upphandlingen.

Eftersom staten samordnar all sin upphandling i ramavtal blir konsekvenserna stora för svensk möbelindustri. Det blir färre som kommer att få möjlighet att leverera till de statliga myndigheterna.

TMF anser inte att någon av dessa avropsmodeller fungerar bra för svensk möbelindustri. Man kan inte ha samma möbler på alla statlig myndigheter i Sverige. Möbler är ingen bulkvara som man köper per kubikmeter.

Att ändra LOU tar tid och under tiden förordar vi att man ska välja förnyad konkurrensutsättning så att fler leverantörer får chansen att vara med och leverera till våra statliga myndigheter.

Vi ifrågasätter om man överhuvudtaget ska ha statliga ramavtal för möbler om de ska fungera enligt dessa avropsmodeller.

Cecilia Ask Engström
Chef för BO, TFM

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se