7 december 2010

I den reformerade gymnasieskolan, Gy 11, kommer det även att bli ändringar för träutbildningarna.  Framöver gäller två inriktningar – det industritekniska programmet samt Hantverksprogrammet, och jämfört med idag blir skillnaderna tydligare. TMF:s utbildningsansvarige, Henrik Smedmark, skriver om övergången och vikten av att förbättra innehållet i tider av stort rekryteringsbehov.

Svensk trä- och möbelindustri kommer att behöva rekrytera en stor mängd nya medarbetare under de kommande åren. En av de viktigaste rekryteringsbaserna är gymnasieskolan. Därför är vår industri angelägen om att utbildningen håller god kvalitet och sker i nära samverkan med industrin.

I Gy 11 kommer träutbildning kunna bedrivas inom det Industritekniska programmet samt Hantverksprogrammet. Jämfört med idag - då i princip samma utbildning kan bedrivas på bägge programmen - kommer Gy 11 innebära att skillnaderna blir tydligare. Det Industritekniska programmet fokuserar framför allt på teknisk operatörskompetens medan hantverksprogrammet är mer inriktat på hantverksprocessen.
I sammanhanget bör man inte heller glömma Teknikprogrammet, som är en viktig rekryteringsbas för många träindustrier.

Programmen
Industritekniska programmet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom modern industriteknisk produktion. Det är ett nytt program som utbildar kvalificerade operatörer och det kommer att bli ett av gymnasiets bredaste program. De nära 150 kurserna i programfördjupning gör att programmet kan anpassas för att utbilda för de flesta operatörsrollerna inom industrin. 

Hantverksprogrammet ska å sin sida ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom olika hantverksområden för produktion, reparation och service. Inom programmet läggs en betoning på entreprenörskap. För att utbilda inom trä finns en inriktning, finsnickeri, med ett antal kurser, samt ett antal andra ämnen såsom Cad och datorstyrd produktion. Eftersom hantverksprogrammet fokuserar på hantverksprocessen och de kunskaper som är förenade med denna är utbudet av kurser mindre inom industriella kompetenser.

Hur går vi över till Gy 11?
Först och främst är det viktigt att peka på att reformen syftar till att skapa förändring, därför är det ingen bra idé att bara försöka stuva in nuvarande utbildning i en ny förpackning. Utnyttja möjligheterna till att förändra och förbättra innehållet.

Ett första steg bör vara att föra en diskussion med företagen i programrådet för att identifiera vilka yrkesutgångar man skall utbilda emot och vilket kunskapsinnehåll som förväntas inom respektive utgång.

I denna diskussion är det viktigt att se om det lokala behovet främst täcks av hantverks- eller industritekniska programmet. Först därefter kan man lokalt välja program. Därefter skapas de fördjupningspaket som skall leda fram emot de yrkesutgångar som efterfrågas lokalt eller regionalt. Det är viktigt att beakta elevernas möjligheter till såväl livslångt lärande som att nå en tillräcklig yrkesskicklighet på examensdagen. Dessa förankras sedan i lokalt programråd. Vid utformningen bör man beakta möjligheter till samläsning med andra program.

En annan viktig förändring är införandet av ett gymnasiearbete som skall sammanfatta vad eleverna har lärt sig. Programråden bör vara delaktiga i att utforma lokala riktlinjer för gymnasiearbeten. Här finns möjligheter att bjuda in näringslivsföreträdare som medbedömare. Detta är en möjlighet som vi gärna ser att samtliga skolor utnyttjar.

Ett antal synpunkter
Eftersom alla elever kommer att ha rätt att läsa in allmän högskolebehörighet genom utökat program bör detta erbjudas som en självklarhet för alla elever och att detta skall styra schemaläggningen. Detta är viktigt för att göra utbildningarna attraktiva för elever som har funderingar på att läsa vidare, antingen direkt eller efter att ha arbetat ett antal år.

Den garanterade undervisningstiden är ett minimum på hur mycket lärarledd undervisning eleverna har rätt till. Den infördes för att hindra extrema avarter men har aldrig varit ett mått på godtagbar standard. Gymnasiestudier är en heltidssyssla. För vuxna är heltid drygt 1600 timmar per år. Översatt till skolans värld borde heltid för eleverna vara ca 1000-1300 timmar per år. Denna undervisning är vad som krävs för att nå anställningsbarhet. Genom sammanhållna arbetsdagar med fast start och sluttid ges eleverna möjlighet att nå ett tillräckligt djup och en tillräcklig bredd för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Frågan är inte om vi har råd att ge unga en adekvat utbildning utan om vi har råd att inte ge unga möjligheten att vara konkurrenskraftiga på framtidens arbetsmarknad. ”

Henrik Smedmark,
Utbildningsansvarig TMF

 

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se