7 oktober 2010

Visst kände jag till demokratins allt starkare fäste i landet. Visst kände jag till att landet ligger centralt i en växande region och att landet genomgått en snabb ekonomisk moderniseringsprocess samt en reformprocess med en betydande tillväxt som följd. Men att på plats få ta del av en förändring som var så stark att den nästan gick att ta på var likväl en ögonöppnare.

Vi mötte ett land fyllt av självförtroende över sin egen förmåga. Ett land som blir allt mindre beroende av västvärlden för sitt välstånd. Vi besökte industrier som producerade varor fullt i klass med det som görs i Sverige och med metoder och maskiner som även de var fullt jämförbara. Även om arbetskraftskostnaden, räknat både innan och efter skatter, är väsentligt lägre än i Sverige var det inte på något sätt bara detta man konkurrerade med. Kvalitet, design, organisation och metoder var istället det som gjorde intryck.

Landets myndigheter har främst bidragit med en stabil politik,  inriktad mot marknadsmässigareformer inom bland annat rättsväsendet, med bättre förutsättningar för näringslivetatt verka i. Ökad respekt för mänskliga rättigheter och ett minskat politiskt inflytandefrån militären samt ökade möjligheter för investering av utländskt kapital är andra förändringarsom verkat i gynnsam riktning. Respekten för äganderätten, förutsägbara och konsekventa rättsregler har också det bidragit till ökade investeringar och skapandet av många nya arbetstillfällen. På plussidan ligger även ett frihandelsavtal med EU. Till detta kan läggas investeringar i ny ochhögt utvecklad teknisk infrastruktur för transport, telekommunikation och energi.
Turkiet är i dag den 15:e största ekonomin i världen och den sjätte största ekonomin i Europa. Detta har naturligtvis inneburit stora möjligheter även för svenska företag och väldigt många finns på plats, antingen med försäljningskontor eller med egen tillverkning.

Denna i grunden lyckosamma utveckling innebär naturligtvis också utmaningar för Sverige och svenska företag. Det ökade välståndet innebär inte bara ökad konkurrens utan även ökade möjligheter till avsättning för svenska varor. Ökat välstånd och ekonomiska framgångar i andra länder bidrar på så sätt till ökat välstånd också i Sverige.
Tillväxt är inget nollsummespel. Givetvis kommer inte bara de exportinriktade företagen att påverkas. Nya varor och nya tjänster kommer även att komma hit. En ekonomi så globaliserad som den svenska måste ständigt förnya och förändra sig. Sverige är trots allt ett mycket litet land som ligger mycket långt bort.
 Jag tror att man måste ha klart för sig att denna utveckling inte är isolerad till Turkiet. Detta kommer även att hända i fler länder. Gränser kommer snarare att öppnas än att stängas. Tyngdpunkten för världsekonomin förskjuts gradvis till andra regioner och gamla sanningar kommer att ifrågasättas. Ny jättar kommer att resa sig och nya marknader kommer att öka i betydelse. Det kommer andra och det kommer fler. Detta gäller det att förhålla sig till och den som kommer att vara framgångsrik är den som kan anpassa och utveckla sig. Den som arbetar med förändring, effektivisering och kostnadsjakt är också den som står bäst   rustad. Det är också vitalt med ett regelverk som bejakar konkurrenskraft och lokal förmåga. För att citera en känd arbetsmarknadsforskare: ”Förändring har blivit ett konstant tillstånd.”

David Johnsson, förhandlingschef, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se