”Grundproblemet är kommunernas monopolställning”

Trä- och Möbelföretagens trähusgrupp har länge varit kritisk till, och orolig för en kortsiktig bostadspolitik. Nu går de ut i ett gemensamt debattinlägg – bland annat med synpunkter på kommunernas monopolställning.

”I Sverige har det under 20 års tid byggts för lite bostäder. Som en konsekvens av detta ser vi nu hur marknadspriserna har ökat för varje år. Utan en sund och långsiktig bostadspolitik kommer vi inte att få ner prisbilden.

I den senaste rapporten ifrån Bostadskreditnämnden nämns att markpriserna har ökat med 250 % på de senaste tio åren. I samma rapport kan man läsa att materialpriserna har ökat med 60 %, dock utan hänsyn tagen till alla förändringar som införts av Boverket. Nuvarande energiregelverk driver dessutom konsumenterna till större bostäder, vilket inte underlättar dagens bolånesituation.

Utöver det har elbolagen i Sverige höjt sina anslutningsavgifter och nu kommer det alarmerande rapporter på att detta skall fortsätta. Dagens fokusering på bolånebubblor måste djupgranskas. Bankernas lånefest genom åren, med att komma med flotta erbjudande att öka konsumenternas belåning, måste ses över.

Vi producenter kan bygga billigt, men då måste alla instanser vara med på att skapa förutsättningar. Grundproblemet är kommunernas monopolställning i markfrågor. Vi måste ha en aktiv bostadspolitik i alla tillväxtregioner i Sverige. Vi kan inte ha kommuner som ensamma skall bestämma om och hur mycket som skall byggas.
Det finns några kommuner i Sverige som är föredömen, vilket också då visar att markpriserna hålls nere. Vi kan inte heller ha kommuner som skapar egna regler för hur bostäder skall vara anpassade, det måste finnas tydliga nationella regler, annars driver även detta priserna uppåt.

TMF Trähus vill att regeringen omgående skapar förutsättningar för att konsumenterna skall kunna finna bostadsområden med rimliga priser, samt att det måste vara möjligt att bygga mindre hus 80-120 kvadratmeter - utan att regelverket förhindrar det. Minskade ränteavdrag eller amortering är inget som underlättar för en sund och långsiktig bostadspolitik. Den begränsar snarare möjligheten för många att själva få välja sitt boende. Nu är det dags att bostadsminister Stefan Attefall får fullt stöd i sitt arbete av övriga i regeringen.”

TMF Trähusgrupp, genom ordförande Mikael Olsson


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se