Almedalen - 5 juli 2011

TMF:s förhandlingschef David Johnsson är tveksam till om nuvarande kollektivavtal är tillräckliga för företagens allt mer flexibla organisationsbehov.

Under måndagen höll TMF, tillsammans med Skogsindustrierna, ett seminarium under rubriken “Vem tar ditt jobb” om kollektivavtalets framtida roll. Vid seminariet presenterades en undersökning gjord bland TMF:s och Skogsindustriernas medlemsföretag.

Enkäten som skickades ut till ca 900 medlemsföretag handlade om vilken möjlighet företagen upplever att de har att inom ramarna för lagar och kollektivavtalssystem påverka sin situation vid marknadsförändringar. 

På seminariet - där jag medverkade tillsammans med företrädare för Skogsindustrierna, Bemanningsföretagen, GS-facket och Sveriges Ingenjörer - diskuterades frågor kring företagens behov av att snabbt kunna förändra organisationen vid hastiga upp och nergångar.

Utgångspunkten för debatten var företagens uppfattningar om sina begränsade möjligheter att inom ramen för nuvarande system påverka sin situation. Så många som 10 % av de svarande sa att man övervägde att flytta verksamheten utomlands på grund av de upplevda problemen. Flera företag hade svarat att man uppfattade nuvarande turordnings och omställningsregler som de största begränsningarna. En annan tydlig uppfattning från företagen var att konjunktursvängningarna ökat de senaste 10 åren samt att cyklerna blivit kortare.  Detta medför svårigheter bland annat när det gäller möjligheterna att behålla och utveckla rätt kompetens i verksamheten.

I diskussionen framhöll jag bland annat att nuvarande system som kanske var svaret på gårdagens frågor, men inte på dagens och definitivt inte morgondagens behöver anpassas till en den förändrade verkligheten.

Från fackligt håll framhölls att man i princip tyckte att systemet fungerade väl. Tommy Andersson, avtalssekreterare på GS-facket betonade dock behovet av lokala och företagsnära lösningar när han inbjöd till diskussioner kring de praktiska formerna för detta.

Flera av parterna föreföll dock eniga behovet av en diskussion om system som möjliggör för företagen att behålla anställda och deras kompetens I verksamheten även under snabba nedgångar. I flera av de viktigaste konkurrentländerna finns olika form av “permitteringssystem” som möjliggör just detta. Sådana system kräver dock även offentlig medverkan.

David Johnsson, vice vd och förhandlingschef TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se