"Så ska fler unga få jobb"

Viljan finns men hindren är många. Med ”Kollektivavtal Light” ska det bli lättare att anställa ungdomar. Läs krönika av TMF:s förhandlingschef David Johnsson om en angelägen fråga, som bl a diskuterades under ett seminarium i samband med årets Almedalen.

"Ett av de största problemen är sedan en längre tid den alltför höga ungdomsarbetslösheten. Oavsett hur man räknar är nivåerna oacceptabelt höga i jämförelse med de siffror som gäller för arbetsmarknaden i sin helhet. Arbetslösheten har ett högt pris. De individer som drabbas riskerar att permanentas i ett livslångt utanförskap. Samhället drabbas såväl av ökade kostnader som av uteblivna skatteintäkter.

Under Almedalsveckan genomförde TMF traditionsenligt ett seminarium i arbetsgivarfrågor tillsammans med Skogsindustrierna. Seminariet baserades på en enkät där TMF:s och Skogsindustriernas medlemsföretag svarade på ett antal frågor. Temat var ungdomsarbetslösheten och om det fanns inslag i dagens system, lagar och kollektivavtal, som försvårar möjligheterna att rekrytera ungdomar. Vidare ställdes frågan vad arbetsgivarna önskar för systemförändringar för att anställa fler ungdomar.

Enkätsvaren kondenserades senare till rapporten ”Kollektivavtal Light – Moderna Kollektivavtal för nya jobb”. I rapporten presenteras ett antal förslag för hur anställningsvillkoren för ungdomar under 25 år ska anpassas till ungdomarnas förutsättningar och möjligheter.

Ett av förslagen handlar om att stärka ungdomarnas anställningsskydd eftersom det har visat sig att dessa är de som drabbas hårdast vid verksamhetsnedgångar. Under finanskrisen sades till exempelvis 58 procent av dessa upp
medan motsvarande siffra för de äldre åldersgrupperna låg på någon enstaka procentenhet. Genom att göra ungdomar under 25 till en egen turordningskrets stärks deras rättigheter och företagens benägenhet att anställa dem.

En annan föreslagen förändring är att ungdomar undantas från kollektivavtalets arbetstidsförkortning under de tre första anställningsåren och att semesterlönen reduceras under en övergångsperiod.

Vidare föreslår vi att begreppet alternativ arbetstid införs istället för obekväm arbetstid. Särskilt för ungdomar passar det många gånger bättre att jobba på andra tider än ”nio till fem”. Obekväm arbetstid har därför förlorat sin innebörd.

Glädjande nog kan man konstatera att det finns en bred vilja bland företagen att anställa unga. De företag som svarade på enkäten menar att de under förra året hade kunnat anställda cirka 60 procent fler ungdomar om systemet med ”Kollektivavtal Light” varit i bruk. De knappt 150 000 nyanställda ungdomarna under 2011 hade istället kunnat vara 240 000.

Viljan finns att anställa ungdomar. En markant möjlighet att minska ungdomsarbetslösheten ligger inom det möjligas ram. Med våra förslag går det att underlätta för unga människor att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Nog kan det vara värt att prova."

David Johnsson, vice vd och förhandlingschef, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se