Sverige behöver bygga bostäder nu!

Alla är överens om att det råder bostadsbrist och att situationen är akut i storstäderna. Hittills har vi endast hört om diverse utredningar. En helomfattande konkret bostadspolitik, som skapar ett ökat bostadsbyggande är vad som behövs, skriver TMF Trähusgrupp i ett gemensamt debattinlägg.

"Under många decennier har svensk småhusproduktion stått för ca 45 % av all bostadsproduktion, merparten har varit i trähus. Med ny teknik kan vi idag också bygga flerfamiljshus med träkonstruktion. Modern träbyggnadsteknik bidrar dessutom till ett både energi- och miljöeffektivare byggande. För varje småhus som byggs frigörs en lägenhet i bostadskedjan, men för att småhusbyggandet skall komma upp till erforderliga nivåer måste vi få en fungerande nationell bostadspolitik. När får hela Sverige enhetliga byggregler?

Med en fungerande småhusproduktion i Sverige, skulle det frigöras tusentals lägenheter per år. Idag är årsproduktionen av småhus knappt 5 000, vilket är en konsekvens av rådande konjunkturläget i kombination med flyttskatt, bolånetaket och höga avgifter. Sverige behöver en årlig nyproduktion av ca 40 000 bostäder. TMF Trähus medlemmar skulle kunna bidra med 18 000 av dessa, samtidigt som det i bostadskedjans förlängning skulle frigöras lika många lägenheter. Detta skulle hjälpa bostadsbristen avsevärt.

Svenska småhus är ”de bästa i världen” enligt vår bostadsminister Stefan Attefall. Likväl byggs det alldeles för få. Vi har genom åren försökt att få till stånd förbättringar och förenklingar, istället har det införts reformer som fördyrat byggandet småhus med ca 300 000 kr per hus under de senaste 6 åren. Bostadsministern sitter på möjligheter att förändra de fördyrande regelverken. Genom en översyn av alla dessa skulle husen kunna byggas betydligt billigare och fortfarande vara ”de bästa i världen”.

Under flera års tid har vi inom TMF Trähus försökt att förmå vår bostadsminister att ta fram en bostadspolitik som gör att vi kan öka bostadsbyggandet. Istället har vi sett hur nya regler har begränsat byggandet och att flyttkedjorna avstannat. Ett första beslut ska vara att ta fram nationella, enhetliga regelverk som ersätter kommunala särkrav. Nästa beslut ska vara att endast tillåta faktiska exploateringskostnader i alla kommuner, vilket bidrar till att hålla nere fastighetskostnaderna. Därigenom skulle våra trähus kunna byggas än mer industriellt och därmed mer kostnadseffektivt. Nya Plan- och Bygglagen har fördyrat för konsumenterna och på många platser förlängt handläggningstider. Kanske bör bostadsministern fundera på vad som var bra med den nya lagen. Nu anslår bostadsministern medel till länsstyrelsen för att den nya Plan och Bygglagen kräver ökade resurser. Vore det inte bättre att ta bort onödiga, fördyrande regler?

Alla är överens om att det råder bostadsbrist och att situationen är akut i storstäderna. Hittills har vi endast hört om diverse utredningar. Bostadsminister har uttryckt en vilja att ge skattefrihet upp till 15 år på nyproducerade småhus vilket är lovvärt, men trots allt bara en droppe i havet - En helomfattande konkret bostadspolitik, som skapar ett ökat bostadsbyggande är vad som behövs."

Mikael Olsson (BWG Homes AB), Anders Lindholm ( Eksjöhus AB), Kent Johansson (Älvsbyhus AB), Peter Mossbrant (A-Hus AB)
Stefan Lindbäck (Lindbäcks Bygg AB), Per Gutung (Skidstahus AB), Claes Hansson (Götenehus AB), Gunnar Jönsson (Fiskarhedenvillan AB)
Leif Gustafsson, vd och Gustaf Edgren, ansvarig för branschutveckling trähus (TMF)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se