"Oroande läge för framtidens kompetensförsörjning"

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, är orolig inför framtidens kompetensförsörjning där en haltande utbildningspolitik inte matchar företagens kommande behov.

Vår bransch just nu upplever en kraftig inbromsning, vilket har lett till ganska omfattande varsel. Trots detta uppfattar vi att många företag är oroliga för den framtida kompetensförsörjningen. Pensionsavgångar och kommande tillväxt kommer att leda till ganska stora behov. Företagen lyfter i allt högre grad fram kompetens som en nödvändighet för att säkerställa framtida konkurrenskraftbåde vad gäller yrkesarbetare och tjänstemän. Det gör att det ställs extra stora krav på utbildningssystemet och en samlad kompetenspolitik. Därför ser vi med oro på att utbildningssystemet inte matchar de behov som finns i branschen.

Gymnasiets yrkesutbildningar inom trä och industri har svårt att locka elever. Detta beror säkert till en viss del på att vi har varit dåliga på att kommunicera våra behov. Samtidigt uppfattar vi att mer kan göras för att få en attraktiv kvalitet på utbildningarna. De insatta resurserna räcker ofta inte för att få eleverna att nå den kompetens som krävs. Skolan har inte heller ett tillräckligt tydligt uppdrag att lyssna på företagen.

Under lång tid har bristerna i ungdomsgymnasiet kunnat kompenseras av olika utbildningsinsatser för vuxna. Framför allt har arbetsmarknadsutbildningar utgjort en stor del av kompetensförsörjningen. Därtill har den kommunala vuxenutbildningen bidragit med kompetenta och motiverade medarbetare. Idag är dessa möjligheter kraftigt begränsade. Vuxenutbildningen är i allt högre grad riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gör att allt färre har möjlighet att byta karriär om det nya yrket kräver kompetenser.

Yrkeshögskolan har snabbt blivit en viktig och uppskattad del av företagens kompetensförsörjning. Behovet av kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän med en utbildning i yrket är stort. Våra medlemsföretag lyfter Yrkeshögskolan som en lika viktig utbildningsväg som högskolan. Tyvärr upplever allt fler företag att fördelningen av statsbidrag mest liknar ett lotteri. Angelägen kompetensförsörjning bör enligt vårt sett att se inte lottas ut. Vi är därför angelägna om att statsmakterna ser över både dimensioneringen och urvalsprocessen för yrkeshögskolan.

Med anledning av ovanstående har TMF uppvaktat Utbildningsdepartementen, vi har begärt en träff med ledningen för Yrkeshögskolemyndigheten.

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se