Ytterligare Yh-utbildningsplatser möjliggör satsning på industrin

Myndigheten för Yrkeshögskolan kommer att bevilja ytterligare ca 1 000 utbildningsplatser ur den ansökningsomgång där sista ansökningsdag var den 12 september 2012.  TMF välkommar beslutat och vänder sig även direkt till myndigheten i ett brev.


Brev till myndigheten för Yrkeshögskolan:
Ytterligare utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan möjliggör satsning på industrin

Myndigheten för Yrkeshögskolan kommer att bevilja ytterligare ca 1000 utbildningsplatser ur den ansökningsomgång där sista ansökningsdag var den 12 september 2012. Bakgrunden är att outnyttjade medel från 2012 kunnat föras över till 2013.Ett urval kommer sedan att göras utifrån de ansökningar som bedöms bäst svara mot behovet av kvalificerad arbetskraft.

Vi vill mot denna bakgrund lyfta fram behoven inom industrin i allmänhet och träindustrin i synnerhet. Behovet av kvalificerade medarbetare i de träindustritäta regionerna i Sverige, framför allt Smålandslänen, Västra Götaland och Västerbotten är stort. Många av våra medlemsföretag uppfattar kompetensförsörjningen som en av de viktigaste utmaningarna inför framtiden. Yrkeshögskolan utgör ofta den mest eftertraktade utbildningsbakgrunden för en mängd befattningar. Industrin är en av de viktigaste arbetsgivarna i dessa områden och utan möjlighet att rekrytera rätt arbetskraft är risken stor att företag läggs ned och att vissa samhällen avfolkas.

Denna bild är gemensam med stora delar av svensk tillverkningsindustri. Då antalet beviljade platser för de industriella företagens behov i det senaste beslutsomgången var tämligen få finns stora behov inom detta område. Mindre än hälften av platserna inom Teknik och tillverkning och 9 % av de beviljade platserna i det senaste beslutet avser industriella utbildningar. Denna brist på utbildningsplatser innebär att många viktiga utbildningar inte kommer till stånd. Detta kommer på sikt att drabba industrins konkurrenskraft och därmed allas vårt välstånd.

Vi uppfattar därför att det är viktigt att industrins behov prioriteras med de tillkommande platserna.

Med vänlig hälsning
TMF, Trä- och Möbelföretagen

Leif G Gustafsson, vd


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se