"Starkt samband mellan export och välfärd"

På samma sätt som det finns ett samband mellan företagande och välfärd finns det ett tydligt och direkt samband mellan export och välfärd. Det menar TMF:s vd, David Johnsson. Läs hans tidningskrönika från Trä&Möbelforum 6/2013.

"Sverige är i ett globalt perspektiv en mycket liten och mycket exportberoende nation. Den största delen av den välfärd vi tar för given betalas med intäkter från utrikeshandeln. I huvudsak är det industrisektorn i vid bemärkelse som står för exporten.

Enligt statistik från SCB omfattade den samlade exporten av varor från Sverige hittills i år 91,9 miljarder kronor. Till detta kommer råvaru- och tjänstexport. Utrikeshandel har traditionellt sett bestått av varu¬handel och den svenska exporten består fortfarande till cirka 70 pro¬cent av fysiska varor. Den samlade exporten bidrar till ett betydande överskott i handelsbalansen vilket i sin tur skapar sysselsättning och skatteintäkter till Sverige. Som nation exporterar Sverige mer per invånare än USA och Kina tillsammans. På samma sätt som det finns ett samband mellan företagande och välfärd finns det ett tydligt och direkt samband mellan export och välfärd. Företagandet är i sig en förutsättning för välfärden och exporten av varor och tjänster från företagen är en garant för det överskott som skapar förutsättningar för välfärd.

En framgångsrik export innebär ökad tillväxt vilket innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar, något som i sin tur leder till ökad välfärd. Internationell handel gör det möjligt för dem som är bäst på att leverera en viss vara eller tjänst att sälja den i många länder. Detta gör att konkurrensen ökar och att konsumenterna världen över får mer för pengarna. Handelshinder förhindrar eller försvårar flödet av idéer och teknik mellan nationer och människor. De länder som varit öppna för fri handel med resten av världen är därför de länder som har haft den snabbaste välståndsutvecklingen. Som framgångsrik exportnation har Sverige sedan 1800-talet varit en mycket frihandelsvänlig nation. Att fritt kunna handla med främmande länder och ha en öppenhet mot omvärlden utan att därför drabbas av strafftullar och importrestriktioner har varit något vi kunnat enas om över partigränser.

För närvarande pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett frihandelsavtal som, om de lyckas, kommer att bidra till att skapa tusentals nya arbetstillfällen i Sverige. EU är USA:s största handelspartner och USA är EU:s. Tillsammans står vi för en tredjedel av världshandeln. Värdet av detta för svenska företag kan knappast överskattas.

För det enskilda företaget innebär export en möjlighet att få tillgång till nya marknader, ny kunskap och nya möjligheter. Export skapar dessutom fler ben att stå på. Världen har förändrats och ser inte längre ut som under 1900-talet. Nya nationer har etablerat sig som starka ekonomier på världsscenen och en växande medelklass i exempelvis Kina, Indien, Brasilien och Ryssland använder i tilltagande grad även svenska varor. Detta innebär enorma möjligheter för de företag som kan och vill ta chansen. Bland TMFs medlemsföretag finns många oerhört duktiga och framgångsrika exportföretag, men det finns också dem som ännu inte tagit steget fullt ut. Jag är övertygad om att fler företag har möjlighet och förmåga att genom export ytterligare utvecklas och växa."

David Johnsson, vd TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se