Användarvillkor - tmf.se

1. Allmänt
Dessa användarvillkor gäller för denna webbplats (www.tmf.se) som tillhandahålls och drivs av Trä- och Möbelföretagen, Storgatan 19, SE-102 04 Stockholm, Sverige, org.nr 556067-2924 (Arbio AB). TMF är en organisation för svenska trä- och möbelföretag med syfte att tillvarata medlemsföretagens intressen. Genom att gå in på tmf.se, och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, samtycker användaren till att följa dessa användarvillkor. TMF förbehåller sig rätten att ändra villkoren vid behov, och därför bör användaren regelbundet läsa den här sidan för att se ändringar.
Om användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst, har villkoren för tjänsten företräde framför användarvillkoren.

2. Begränsningar i användning/tillgänglighet
Informationen på TMF:s webbplats härrör från källor som organisationen bedömer tillförlitliga. TMF eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas.
Tmf.se tillhandahålls i befintligt skick ifråga om utformning och teknisk tillgänglighet. Webbsidan kan bli otillgänglig, påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter som ligger utanför TMF:s kontroll. Därför ges ingen garanti när det gäller funktionen, tillgängligheten, prestandan på webbplatsen alternativt de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan.
TMF förbehåller sig rätten att ändra, göra uppehåll eller ta bort innehåll från TMF:s webbplats samt stänga av en användares åkomst till TMF:s webbplats om användaren missbrukar webbplatsen.
Användaren får inte använda webbplatsen eller dess innehåll på något sätt som är olagligt eller skadar TMF. Uppmärksammar TMF att detta sker förbehåller sig TMF möjligheten att vidta proportionerliga åtgärder.
Visst innehåll är bara tillgängligt för medlemmar – via en medlemsinloggning.

3. Ansvarsbegränsning
Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. TMF ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

4. Upphovsrätt och varumärken
Trä- och Möbelföretagen - eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll – har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet får inte heller modifieras, uppföras, publiceras eller överföras till någon annan eller användas för något kommersiellt ändamål som inte är godkänt av TMF.
Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges.
När det gäller publicering av logotyper/produktbilder från medlemsföretag eller samarbetspartners så sker det efter överenskommelse med TMF.
Varumärken - Varumärken som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.
Sociala medier - Deltagare i chattar, debatter och liknande på webbplatsen får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att TMF får lagra, sprida och publicera materialet.

5. Länkning till andra webbplatser
TMF har inte godkänt eller kontrollerat tredje mans webbplats som är länkad till TMF:s webbplats. TMF ansvarar inte, och är inte på något sätt skyldig för deras innehåll – vara sig det gäller riktighet, skälighet, fullständighet eller tillgänglighet. Om användaren använder webbplatser från tredje part görs det i på användarens risk och i enlighet med villkoren för sådana webbplatser.

6. Cookies
TMF:s webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen, s k persistenta cookies, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. TMF använder persistenta cookies för att följa besökarnas navigering på webbplatsen och för att samla in statistik.
Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. För att kunna använda TMF:s medlemssidor på Internet måste besökaren tillåta användningen av sessionscookies. Sessionscookies används för att besökaren ska kunna få tillgång till TMF:s medlemsinformation och försvinner när man loggar ut eller stänger webbläsaren.
Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares (Internet Explorer, Netscape, Firefox, Safari m fl) säkerhetsinställningar. Besökaren kan neka användning av persistenta cookies utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen.

7. Missbruk av användarvillkoren
En användare som missbrukar webbplatsen i strid med användarvillkoren kommer att bli kontaktad och rättsliga åtgärder kan komma att vidtas. Webbplatsen och dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa användarvillkor ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

Kontakt

Cecilia Uhler, 08-762 72 65

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se